Algemene Voorwaarden

De RobinHealthGames website en de Apps die RobinHealthGames maakt zijn eigendom van en worden beheerd door Robin Health LLC (hierna te noemen RHG). Voor vragen over onze website, onze Apps of deze Gebruikersvoorwaarden kunt u contact opnemen met RHG via www.robinhealthgames.com/contact.

 

Wanneer de RHG-applicatie gebruikmaakt van diensten van derden, zoals een store, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende partij van toepassing. RHG is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheden hanteren we de Gebruikersvoorwaarden van RHG.

 

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan moet u voor het gebruik van de RHG Apps de toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebben. Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren, garandeer u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Gebruikt u internet voor deze applicatie? Dan kan uw provider hiervoor kosten in rekening brengen. Dit is afhankelijk van uw databundel.

 

U kunt op ieder moment het gebruik van de RHG Apps beëindigen door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen. U kunt ons dan vragen uw gegevens permanent te verwijderen.

 

Juist omdat de App(s) van RHG ook gebruikt worden om artsen, diëtisten en andere zorgverleners te informeren, is het belangrijk dat de gebruiker van de App ook echt de persoon is die is aangemeld.

 

RHG heeft te allen tijde het recht om de RHG website of de RHG Apps aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de gebruiker het gebruik van de RHG App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de RHG website of RHG App te beperken of de toegang tot de RHG Apps, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. RHG informeert de gebruiker hierover op een haar passende wijze.

 

RHG is gerechtigd om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Als je het niet met de wijziging eens bent, kun je de RHG App van je telefoon verwijderen.

 

De RHG Apps zijn Apps die u kunnen helpen uw dieetkennis te vergroten. De RHG App is niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts, diëtist of andere behandelaar. Heeft u vragen of twijfelt u over uw gezondheid, behandeling of medicijnen? Dan adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, diëtist of andere behandelaar.

 

De RHG Apps zijn een hulpmiddel om je inzicht te geven. RHG kan niet garanderen dat de App altijd correct functioneert.

RHG kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. Blijf daarom altijd alert en controleer de werking van de app. Eventueel kun je via  www.robinhealthgames.com/contact melding maken van onjuistheden.

 

De informatie op de RHG website en in de RHG Apps is met zorgvuldigheid samengesteld. Bij het maken en controleren van deze informatie maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als deze informatie niet helemaal juist of actueel is of minder of niet van toepassing is in een individueel geval. Of als de RHG website of de RHG Apps niet voldoen aan uw verwachting. U gebruikt deze applicatie volledig voor eigen rekening en risico.

 

De gegevens die u als gebruiker verstrekt op de RHG website of RHG Apps is onze Privacy statement van toepassing. Lees hier onze volledige Privacy statement. www.robinhealthgames.com/privacy

 

RHG slaat gegevens op die zijn gekoppeld aan de zv-code van je zorgverlener of aan je store account. RHG kan deze gegevens niet herleiden naar de persoon, tenzij je zelf deze gegevens aan ons verstrekt. RHG gebruikt deze gegevens om uw gebruikerservaring en de RHG App te verbeteren.

 

Nadat jij een RHG App hebt gedownload, moet je je registreren met een zv-code of kan je een abonnement afsluiten via de store. Wij vragen geen e-mailadres en of wachtwoord. Wij slaan geen direct naar een persoon herleidbare gegevens op.

 

De RHG App maakt het mogelijk voor jou om je eigen spelgegevens te versturen naar je behandelaar. Wij delen geen gegevens van jou met anderen.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de RHG website en de RHG Apps (zoals alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie) komen toe aan RHG of aan haar licentiegevers.

 

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent RHG je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de RHG Apps te gebruiken.

 

 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de RHG Apps te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen of verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de RHG Apps te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

Niets van wat in deze Gebruikersvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de RHG Apps is beperkt tot dat wat in deze Gebruikersvoorwaarden staat.

 

Niets van wat in deze Gebruikersvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de RHG Apps is beperkt tot dat wat in deze Gebruikersvoorwaarden staat.

 

RHG is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de RHG website verschaffen.

 

RHG of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (in)directe (gevolg)schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de RHG website of RHG app, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

Voldoet u niet aan de verplichtingen van deze Gebruikersvoorwaarden? En leidt dit tot schade? Dan bent u verplicht alle schade aan RHG te vergoeden.

 

De gebruiker vrijwaart RHG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de RHG website en/of de RHG App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens RHG, een andere gebruiker van de RHG website en/of RHG App dan wel een derde. De gebruiker zal RHG alle schade en kosten vergoeden die RHG als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

 

Op deze Gebruikersvoorwaarden is de wetgeving van Nederland van toepassing.
Deze Gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten als consument.
Eventuele geschillen over deze Gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.